Informacja o Projekcie

Informacje o Projekcie współfinansowanym w ramach:

Działanie: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Zakres i cele projektu:

Projekt przewiduje i realizuje:

 1. Wykonanie galerii 50 miniatur architektury drewnianej subregionu.
 2. Zakup przyczep kempingowych dla stworzenia kempingowej bazy noclegowej.
 3. Monitoring obiektu (w celu ochrony nowego produktu turystycznego).
 4. Promocję Projektu.

Celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej podmiotu mające wpływ na ożywienie gospodarcze obszaru wsparcia, ruch turystyczny subregionu, rozwój obszarów wiejskich oraz wzmocnienie i budowanie pozytywnego wizerunku „Trójkąta Turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” poprzez komplementarny turystyczny produkt biznesowy, z wykorzystaniem potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego, historycznego, religijnego i przyrodniczego subregionu.

Harmonogram realizacji projektu:

 1. Wykonanie galerii miniatur architektury drewnianej subregionu:
  1. wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej 50 drewnianych obiektów kaplic i kościołów, chałup, domów, młynów, wiatraków, studni, zajazdów, karczm i gospód, dworców oraz willi subregionu we własnym zakresie (do 31 stycznia 2014 r.);
  2. przygotowanie dokumentacji i zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie umowy, na wykonanie 50 drewnianych miniatur kaplic i kościołów, chałup, domów, młynów, wiatraków, studni, zajazdów, karczm i gospód, dworców oraz willi w skali 1:25, (do 28 lutego 2014 r.);
  3. wykonanie 50 drewnianych miniatur kaplic i kościołów, chałup, domów, młynów, wiatraków, studni, zajazdów, karczm i gospód, dworców oraz willi w skali 1:25, (do 30 września 2014 r.);
  4. zakup wskazanych wyżej zasobów (do 30 września 2014 r.);
 2. Zakup przyczep kempingowych – 2 szt.
  1. przygotowanie dokumentacji i zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie umowy na dostawę przyczep kempingowych (do 28 lutego 2014 r.)
  2. zakup wskazanych zasobów (do 30.09.2014 r.)
 3. Monitoring obiektu:
  1. przygotowanie dokumentacji i zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie systemu monitoringu obiektu (do 28 lutego 2014 r.)
  2. wykonanie monitoringu – zakup instalacji monitoringu obiektu w celu ochrony nowego produktu turystycznego (do 31 maja 2014 r.);
 4. Działania promocyjne.
  1. przygotowanie dokumentacji do wyłonienia wykonawcy ulotki promocyjnej, składanej wizytówki, tabliczek informacyjnych i tablic informacyjnych, z osadzeniem w potykaczu oraz bilbordów łącznie z opracowaniem ich projektów graficznych. Przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie umowy (do 31 marca 2014r.);
  2. przygotowanie treści tablic informacyjnych obiektu do prezentacji w potykaczu oraz treści tabliczek o miniaturach, we własnym zakresie (do 31 marca 2014r.);
  3. przygotowanie dokumentacji do wyłonienia dostawcy strony internetowej, przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy (do 31 marca 2014r.);
  4. wykonanie materiałów promocyjnych i strony internetowej (do 30 września 2014r.);

Wartość współfinansowania szwajcarskiego:

49939,69 CHF

Korzyści związane z projektem:

Działania projektowe wpłyną na powstanie nowego produktu turystycznego, a tym samym na zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej subregionu, na jej uzupełnienie, wzbogacenie. Dzięki temu zaspokojone zostaną potrzeby turystów, wpłynie na zwiększenie ruchu turystycznego, większe jego rozproszenie, na rozwój obszarów wiejskich, w tym miejsca inwestycji, będzie bodźcem do realizacji i rozwoju kolejnych produktów turystycznych na obszarze wsparcia.

Realizacja projektu poprzez zaplanowane działania przyczyni się do osiągnięcia założonych rezultatów, a tym samym do osiągnięcia celów projektu i naboru.

Realizacja projektu zachęci mieszkańców do pogłębienia wiedzy na temat zabytków architektury drewnianej, upraw prowadzonych na tym terenie, form aktywnego sposobu spędzania czasu. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na obszar objęty działaniem, tj. na Rąblów, gminę Wąwolnica i cały subregion oraz jego postrzeganie przez turystów. Utrwali w świadomości turystów subregion jako interesujące miejsce na odpoczynek, z ciekawą i kompleksową ofertą turystyczną.

Stwarza szanse dla mieszkańców świadczących usługi w zakresie turystyki i agroturystyki oraz działalności okołoturystycznej, wpływając na ruch turystyczny, co umożliwi wzrost dochodów ludności, zachęcając do kolejnych inwestycji, m.in. w gastronomii, usługach noclegowych czy transporcie.

Projekt wpłynie na poprawę atrakcyjności turystycznej subregionu, rozproszenie ruchu turystycznego, na większe wykorzystanie dostępnych szlaków i produktów turystycznych, rozwój i podniesienie jakości sieciowych produktów turystycznych, przyczyni się do osiągnięcia celów naboru, a kulminacyjnie wpłynie na wzmocnienie i budowanie pozytywnego wizerunku „Trójkąta Turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”.

© Park Miniatur, 2013 - 2020
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej